• 1.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 5.jpg
Otwarte Strefy Aktywności - Dokumentacja
Otwarte Strefy Aktywności - Dokumentacja

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to Rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki.

Cele programu:

 • budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych
 • tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu
 • odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania

Do kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
 • podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref aktywności w dwóch wariantach:

Wariant podstawowy

Wariant rozszerzony

 • Siłownia plenerowa (wymagane minimum 6 urządzeń)
 • Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowe urządzenia do gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni)
 • Siłownia plenerowa (minimum 6 urządzeń)
 • Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, np. szachy/warcaby  lub inne plenerowe urządzenia do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni)
 • Plac zabaw o charakterze sprawnościowym (w programie wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym)
 • Ogrodzenie terenu (wymagane minimum ogrodzenie placu zabaw)

Wysokość dofinansowania:

 • do 50%  wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł
 • do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

Wysokość dofinansowania:

 • do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł
 • do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

 

Wniosek

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem:https://wnioski.msit.gov.pl/

Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.


Załączniki do wniosku

Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy);
 2. Dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji:
  • Decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej;
  • Podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych);
 3. Zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy zadania inwestycyjnego;
 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku umowy dzierżawy należy dołączyć kopię stosownej umowy, która musi obowiązywać na okres nie krótszy niż 7 lat od dnia złożenia wniosku);
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności:
  • Pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego;
  • Umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,
  • Dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania,
 6. W przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych dodatkowo należy złożyć:
  • Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami;
  • Statut, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;
  • Zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego.

Więcej informacji:

Decyzja Ministerstwo Sport i Turystyki

Wzór umowy od dofinansowanie

Masz pytanie?

Mamy doświadczenie w projektowaniu i budowaniu placów zabaw

Kompleksowo zajmujemy się tematem placów zabaw.

Mamy doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak i budowaniu placów zabaw.

Chętnie doradzimy przy planowaniu bezpiecznego
i radosnego placu zabaw.

Odpowiemy na każde Twoje pytanie!Napisz do nas

Kontakt

educarium
spółka z o.o.

dział place zabaw

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Rzetelna firma

kom

512 345 977 - Jos
662 336 600 - Łukasz
517 100 406 - Katarzyna
52 324 78 49 - Jolanta

tel

52 324 78 40 - place zabaw
52 324 78 00 - centrala
801 500 800 - infolinia

52 324 78 47

mail

placezabaw@educarium.pl